The Seven Churches of Revelation

Text

Pergamum

Thyatira

Sardis

Smyrna

Philadelphia

Ephesus

Laodicea

Colossae

Patmos

©Low Chai Hok, 2021